17 maja w trakcie posiedzenia Dialogu dla Zdrowia Prezes Fundacji Gwiazda Nadziei przedstawiła główne postulaty petycji, pod którą podpisało się wraz z Gwiazdą siedem organizacji pacjenckich obecnych na posiedzeniu w Ministerstwie Zdrowia.

Dialog Dla Zdrowia jest platformą współpracy Ministra Zdrowia z organizacjami pacjentów, w ramch której Minister regularnie spotyka się z organizacjami parasolowymi by poznać ich stanowisko i postulaty w zakresie rozwiązań, mających wpływ na funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej w naszym kraju.


Treść petycji

Warszawa, dnia 17 maja  2018 r.

 

 

Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

                               

                          

 

 

 

P  E  T  Y  C  J  A

  • w sprawie edukacji szkolnej z zakresu profilaktyki chorób i zasad udzielania pierwszej pomocy,
  • w sprawie wczesnego diagnozowania chorób (w tym WZW C),
  • w sprawie kampanii informacyjnej promującej narzędzia informujące o dostępie (kolejkach) do świadczeń medycznych na terenie Polski.

Działając na podstawie ustawy o petycjach (Dz. U. 2018 poz. 870) działając w imieniu własnym oraz organizacji społecznych, które reprezentujemy a także działając  w interesie publicznym, wnosimy o:

-  wprowadzenie systemowych rozwiązań edukacji szkolnej dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki chorób, uświadamiających rodzaje zachowań ryzykownych, które mogą prowadzić do zachorowania np. do zakażeń wirusami, a także w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy np. w napadzie padaczkowym.

- wprowadzenie systemowych rozwiązań zapewniających wczesną diagnostykę chorób (w tym chorób zakaźnych)

- zorganizowania kampanii informacyjnej propagującej wśród pacjentów źródła informacji
o kolejkach oczekiwania na świadczenia medyczne w Polsce.

U  Z  A  S  A  D  N  I  E  N  I  E

Edukacja szkolna dzieci i młodzieży w Polsce nie obejmuje tematyki profilaktyki chorób, w tym chorób zakaźnych. Przekazanie wiedzy na ten temat w ramach edukacji szkolnej bez wątpienia zaowocuje wykształceniem w młodzieży nawyków, które wpłyną na zmniejszenie zapadalności na choroby cywilizacyjne. Edukacja dzieci i młodzieży na temat ryzykowanych zachowań  przyczyni się do zwiększenia świadomości a tym samym ograniczenia ilości zakażeń wirusami chorobotwórczymi. Aktualnie w Polsce w przeważającym zakresie edukacja szkolna na temat  profilaktyki chorób inicjowana jest przez organizacje pacjenckie (to one szkolą i wyposażają nauczycieli w materiały edukacyjne na ten temat). Odbywa się to na zasadzie dobrowolności.

Wnosimy o wystąpienie do Ministra Edukacji o wprowadzenie lekcji o zdrowiu, w trakcie których zagadnienie byłoby rozwiązane systemowo.

Z własnych obserwacji stwierdzamy również, że znaczna część społeczeństwa polskiego nie posiada wiedzy na temat sposobów udzielania pierwszej pomocy, w tym również osobom, które znajdą się w napadzie padaczkowym. Ta wiedza mogłaby również być przekazywana w trakcie tych zajęć.

Obecnie działający system ochrony zdrowia boryka się z problemem leczenia osób, które są diagnozowane na bardzo późnym etapie choroby. Dużą przeszkodą w dążeniu do zmiany tego zjawiska są kolejki oczekiwania do opieki specjalistycznej, na etapie której dostępna jest pogłębiona diagnostyka. Dlatego wnioskujemy o przesunięcie świadczeń wczesnej diagnostyki wykrywania chorób na poziom podstawowej opieki zdrowotnej. Apelujemy o udostępnienie badań diagnostycznych wykrywających przykładowo przeciwciała wirusa HCV do gabinetów lekarzy POZ. Mimo licznych interwencji organizacji społecznych i grup eksperckich, kierowanych do Ministerstwa Zdrowia w ostatnich kilkunastu latach  badanie anty-HCV nadal nie znajduje się w koszyku świadczeń gwarantowanych w poradniach POZ. Tymczasem wczesna diagnoza chorób zakaźnych pozwala uniknąć późnych następstw wirusowego zapalenia wątroby w postaci marskości i nowotworu wątroby. Leczenie chorych których dotknęły późne następstwa zakażenia związane jest nie tylko z cierpieniem i utratą sprawności fizycznej pacjentów, ale również z o wiele wyższymi kosztami leczenia, ponoszonymi przez system.

Kolejnym problemem jest nierówny dostęp do świadczeń medycznych w obrębie całego kraju. Istnieją diametralne różnice w ilości ośrodków leczących oraz ilości nakładów finansowych na jednego mieszkańca, przeznaczanych na leczenie danej jednostki chorobowej. Skutkiem tego jest to, że część mieszkańców Polski jest niezaopiekowana w określonym obszarze terapeutycznym, podczas gdy w innych placówkach leczniczych, w innych województwach, dane świadczenie jest dostępne „od ręki”. Najwyraźniej system opieki zdrowotnej nie radzi sobie z organizacją równego dostępu do świadczeń medycznych na terenie naszego kraju. Pacjenci, którzy nie wiedzą jak skutecznie dotrzeć do informacji na temat kolejek do świadczeń medycznych w Polsce skazani są pozostawienie bez opieki.  Niestety jest to zjawisko dosyć powszechne.  Dlatego wnioskujemy o zorganizowanie kampanii informacyjnej, w której pacjenci mogliby się dowiedzieć w jaki sposób można pozyskać informacje na temat aktualnych kolejek oczekiwania na świadczenie medyczne w naszym kraju. Istotnym jest również, aby system informujący o kolejkach do świadczeń prowadzony był rzetelnie, zawierał dane wiarygodne i prawdziwe.    

Wyrażamy zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję naszych danych osobowych. 

Korespondencję w powyższej sprawie proszę kierować na adres Fundacji Gwiazda Nadziei
w Katowicach ul. H. Dąbrowskiego 22, 40-032.

Z wyrazami szacunku

Barbara Pepke

Prezes Fundacji „Gwiazda Nadziei”

Lider Koalicji Hepatologicznej

  1. H. Dąbrowskiego 22

40-032 Katowice


petycja01

petycja02

petycja03

petycja04

petycja05