MENU:


Nasz KRS
0000298237Ograniczony dostęp do leczenia chorych na raka wątroby

Rak wątrobowokomórkowy jest piątym pod względem częstości występowania nowotworem złośliwym i trzecią najczęstszą przyczyną zgonu z powodu nowotworów na świecie.

 

Gwiazda Nadziei prowadzi zbiórkę pieniężną na leczenie swoich podopiecznych cierpiących na nowotwór wątroby. Najpilniejszą potrzebą jest zabezpieczenie leczenia substancją sorefenib (terapią zarejestrowaną w 2007 r. w leczeniu raka watrobowokomorkowego) tych chorych, którzy nie kwalifikują się do programu lekowego określonego przez Ministerstwo Zdrowia z uwagi na bardzo restrykcyjne kryteria włączenia. Do aktualnie finansowanego programu lekowego nie są kwalifikowani pacjenci z obecnością przerzutów poza wątrobą na podstawie kryteriów kwalifikacji („nieobecność przerzutów poza wątrobą”) i kryteriów uniemożliwiających włączenie do programu („obecność przerzutów poza wątrobą”).
Mimo licznych starań organizacji pacjentów onkologicznych dotąd nie udało się rozszerzyć aktualnie obowiązującego programu lekowego w postaci rozszerzenia populacji pacjentów, którzy mogą kwalifikować się do leczenia na koszt NFZ-u o pacjentów z przerzutami poza wątrobę.
W drugiej połowie 2012 roku Narodowy Fundusz Zdrowia przeznaczył na leczenie nowotworu wątroby10 mln zł. Na koniec roku wykorzystanie tej kwoty wynosiło 1,2 mln zł. Pomimo zagwarantowanych środków pacjenci z przerzutami poza wątrobę nie mogą korzystać z programu. Zdani są na pomoc organizacji społecznych i hojność darczyńców.

Możesz pomóc osobom cierpiącym na nowotwór wątroby przekazując darowiznę na konto bankowe zbiórki pieniężnej prowadzonej przez Fundację o numerze: 81 1940 1076 3045 2145 0002 0000, bądź przekazując 1% podatku dochodowego na Fundację "Gwiazda Nadziei" KRS 0000298237 z dopiskiem: „dla chorych na raka wątroby” bądź wymieniając imię konkretnego podopiecznego fundacji, przykładowo: dla Agaty, dla Zbyszka, dla Kazika….

Rak wątrobowokomórkowy to najczęstszy złośliwy nowotwór pierwotny wątroby u dorosłych (80-85%) [Szczeklik 2011]. Jest piątym pod względem częstości występowania nowotworem złośliwym i trzecią najczęstszą przyczyną zgonu z powodu nowotworów (> 1 mln zgonów rocznie) na świecie [Szczeklik 2011, PUO 2011]. Zachorowalność jest ok. 3-krotnie większa wśród mężczyzn niż kobiet (14,9 vs 5,5/100 000/rok). W różnych krajach występuje ona z różną częstością, np. w Azji Południowo-Wschodniej ok. 30/100 000 mężczyzn i ok. 13/100 000 kobiet, a w Europie, Ameryce i Australii odpowiednio ok. 2-5/100 000. Współczynnik śmiertelności wynosi 97% [Szczeklik 2011]. Na podstawie szacowanej liczby zakażonych wirusami zapalenia wątroby typu B (HBV) i C (HCV) w Polsce oraz zachorowalności na raka wątrobowokomórkowego w podobnych populacjach europejskich ocenia się, że w Polsce nowotwór ten występuje u 2-3 000 chorych rocznie (wskaźnik zachorowalności – około 5/100 000 z przewagą mężczyzn) [Krzakowski 2009].
Za czynnik etiologiczny uważa się zakażenie HBV lub HCV (w Europie odpowiednio: 10-15% i 60-70% [Krzakowski 2009]), a także inne o udowodnionym działaniu rakotwórczym, tj. środki chemiczne (aflatoksyny, doustne środki antykoncepcyjne, androgenowe środki anaboliczne, alkohol) i palenie tytoniu. Do czynników ryzyka rozwoju raka wątroby zalicza się także: marskość wątroby z innych przyczyn, wrodzone choroby metaboliczne (niedobór α1-antytrypsyny, hemochromatoza, porfiria późna skórna) i cukrzycę [Szczeklik 2011].

Sorafenib (Nexavar®) uzyskał w EMEA pierwsze pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w dawce 400 mg dwa razy na dobę (bid) w lipcu 2006 roku w terapii zaawansowanego raka nerki, a w listopadzie 2007 roku w leczeniu raka wątrobowokomórkowego.
Nexavar® (sorafenib) w dniu 5 lipca 2010 r. otrzymał pozytywną rekomendację AOTM (rekomendacja nr 26/2010) w leczeniu raka wątrobowokomórkowego i od 1 lipca 2011 roku był finansowany w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego leczenia raka wątrobowokomórkowego. Zgodnie z obowiązującą ustawą o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych od 1 lipca 2012 program jest realizowany jako program lekowy.
Badania rejestracyjne sorafenibu zostały przeprowadzone z udziałem chorych, u których występował rozsiew nowotworu poza wątrobę i/lub makroskopowe naciekanie naczyń. Wprowadzony w dniu 1 lipca 2011 roku terapeutyczny program zdrowotny zawiera znacznie bardziej restrykcyjne kryteria włączenia pacjentów, co skutkuje możliwością włączenie do programu mniejszej liczby pacjentów z rakiem wątrobowokomórkowym.

 

Źródło:
Szczeklik 2011 - Szczeklik A. (red.) Nowotwory wątroby. Choroby wewnętrzne 2011. Stan wiedzy na rok 2011. Medycyna Praktyczna, Kraków 2011, wyd. 3, str. 1054-1057
Krzakowski 2009 - Krzakowski M., et al., Rak wątrobowo komórkowy – rozpoznanie i leczenia. Onkologia w Praktyce Klinicznej 2009, tom 5, nr 4, 125–140